HOMEPRE-REGISTERLOCATIONPROGRAMFAQ

algemene voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

Deze Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.

Artikel 1 Definities

Organisator: één van de volgende vennootschappen waarmee de Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan: No Art Festival B.V. (Kvk: 84862351).

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Organisator in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;

Evenement: een één- of meerdaagse gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid en/of een openbare of besloten gebeurtenis, binnen en/of buiten waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Organisator op de Evenementenlocatie;

Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, die is ingezet ten behoeve van het door of vanwege Organisator te organiseren en/of faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele Kampeerterrein;

Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden;

Kampeerterrein:
de in het voorkomende geval specifieke door of vanwege Organisator aangewezen kampeergelegenheid, camping, of andere accommodatie al dan niet gelegen op of in de nabijheid van de Evenementenlocatie;

Kampeerreglement:
het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van  de Bezoeker op het Kampeerterrein;

Overeenkomst:
iedere directe overeenkomst tussen de Bezoeker en Organisator  en/of overeenkomst zoals deze voortvloeit uit de Bezoekersvoorwaarden in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Organisator van toepassing verklaarde bepaling of uiting;

Privacy Statement: het privacy statement waarin het privacybeleid van Organisator is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing  op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of  vanwege Organisator;

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of  vanwege Organisator specifiek gelieerde social media kanalen  die op naam of ten behoeve van Organisator geregistreerd zijn;

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door Organisator ingeschakelde  (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal  Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Organisator verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op  de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra  service- en/of administratiekosten;

Website(s): de website(s) van Organisator en eventuele specifieke daaraan  gelieerde website(s) en Social Media accounts van Evenementen die op naam of ten behoeve van Organisator  geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege Organisator.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt  tussen Organisator en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand  komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2 Degene die het Ticket aanschaft is verplicht deze Bezoekersvoorwaarden voor onder meer de  toegang tot de/het Evenement(enlocatie) en het bijwonen van het Evenement op te leggen aan  degene aan wie hij/zij het Ticket ter beschikking stelt voor de toegang tot de Evenementenlocatie.  Degene die het Ticket aanschaft is verplicht ervoor te zorgen dat deze Bezoeker aan wie hij/zij  het Ticket heeft verschaft, de Bezoekersvoorwaarden naleeft. Naast de Bezoeker zelf, is degene  die het Ticket aan een Bezoeker heeft verschaft aansprakelijk voor het niet naleven van deze  Bezoekersvoorwaarden door die specifieke Bezoeker bij het bezoek aan een Evenement.

2.3 Organisator heeft het recht deze Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te  wijzigen. Organisator zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Bezoekersvoorwaarden in  kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de  wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Organisator  hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de  Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Organisator  uitdrukkelijk van de hand.

2.5 De nietigheid van enige bepaling van deze Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de  overige bepalingen van deze Bezoekersvoorwaarden niet aan.

2.6 Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden, (ook)  eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketprovider van toepassing zijn.

2.7 In het voorkomende geval kunnen op verblijf op een door of vanwege Organisator aangewezen  Kampeerterrein kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels, eventuele  (algemene) voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping en/of andere  accommodatie van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementenen/of  (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Organisator en/of  derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) en/of Social Media (weer)gegeven  of verstrekt. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of  onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Organisator en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt  bij Organisator of een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod  van of vanwege Organisator tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of  bij betreding van de Evenementenlocatie.

3.3 Het wettelijke herroepingsrecht waarbij de Boeker (indien deze als consument handelt), binnen  14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, de Overeenkomst mag ontbinden, is niet van  toepassing. Een beroep van de Boeker op dat recht, is dan ook niet rechtsgeldig.

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de  Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig  legitimatiebewijs, een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en, indien op een korting aanspraak  wordt gemaakt, het document dat recht geeft op korting, en deze op eerste verzoek van  medewerkers van Organisator, medewerkers van de Evenementenlocatie,  beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker  onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang tot het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij expliciet  anderszins bepaald door Organisator, zonder dat Organisator gehouden is tot restitutie van de

Toegangsprijs of eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of  anderszins ontstane kosten.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker  eenmalig toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.

4.3 Indien een Evenement door Organisator wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld  als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe

datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe  datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te  retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres  tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke  prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten  zullen niet worden vergoed.

4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de  Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen  dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven  eigendom van Organisator.

4.5 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of  een door of vanwege Organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via  elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de  Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de  Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via  elektronische communicatie kan worden verstrekt. Organisator garandeert noch de  vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.6 Alleen aanschaf via Organisator of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert  de geldigheid van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Organisator  ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door  of vanwege Organisator worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is  verkregen van Organisator of van een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres dan  wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen

4.1 t/m 4.11 neergelegde regels.

4.7 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting,  dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.

4.8 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de  klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De  Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in  geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het  geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs.  Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken,  logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van  Organisator en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of  wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Organisator aan te  tasten.

4.10 Organisator behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal  Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële)  Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

4.11 Toegang tot evenementen van Organisator die in de buitenlucht plaatsvinden staat voor  Bezoekers met een geldig toegangsbewijs in beginsel open tot 20.00 uur 's avonds. Na 20.00  uur worden Bezoekers niet meer toegelaten tot de evenementenlocatie, tenzij Organisator in een  specifiek geval anders beslist.

Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

5.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van  publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.2 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden  aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen  van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Bezoekersvoorwaarden,  onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden  alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.3 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Organisator gerechtigd  die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Evenement  ontzegd worden en is de Bezoeker aan Organisator een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag  dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om daarnaast  nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig  Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen  recht op enige vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en  verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de  Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

6.2 Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor enige schade als gevolg van de annulering,  wijziging of verplaatsing van een Evenement, tevens voor enigerlei andere schade, uit welke  hoofde dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Organisator en/of  de door haar in het kader van het Evenement ingeschakelde ondergeschikten, niet

ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen, tijdens of in verband met het  Evenement, waaronder het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de  schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisator.

6.3 Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor de wijze waarop aan het programma van het  Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen  de inhoud en duur van het programma van het Evenement.

6.4 Indien en voor zover Organisator op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht  zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde  beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke  aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij  hiertoe wettelijk gehouden is. Organisator is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk,  indien de Bezoeker Organisator onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk op de hoogte  brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de  verplichting te voldoen c.q. de fout te herstellen en indien Organisator ook na die  ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting c.q. het herstel van de  fout.

6.5 Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere  eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de  Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding, zaken en/of andere  eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van  (personeel van) Organisator, dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan Organisator te  melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal Organisator op  vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een  vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van €250  (zegge: twee honderd en vijftig euro).

6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar,  toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden  door Organisator dan wel de verhuurder van de lockers maximaal twee weken in bewaring  genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren  eigendom(men) bij Organisator of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

6.7 Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of  ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er  uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie  luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Organisator adviseert de  Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn  gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten  gehore wordt gebracht.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement

7.1 Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van  annulering van het Evenement in het geheel, zal Organisator op schriftelijk verzoek van de  Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar  niet de administratie- en servicekosten, restitueren.

7.2 Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is  de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is  geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt.  Bij annulering of verplaatsing zal Organisator haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij  hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Organisator kan echterniet  garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt.  Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding

of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte  service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste  Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Organisator  via info@noartmusic.com en/of via de Website(s).

7.4 Indien een Evenement door of vanwege Organisator wordt verschoven naar een andere datum,  bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor  de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement  op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het  Toegangsbewijs te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld  (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het  Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald.  Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

Artikel 8 Huisregels Evenement

8.1 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van Organisator zijn de Huisregels van  Organisator van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze  Huisregels van Organisator en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk  verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich  naar het oordeel van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of  beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door  medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op  worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren  van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en  de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan  de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden  overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele  in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. .

8.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke  vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen,  filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het  Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals  met een smartphone, dan is het de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen  privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een  commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.

8.3 Organisator behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of  beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

a. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding  door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display,  uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of  toekomstige media technologieën; en

b. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor  onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en

c. stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken  van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk  voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en

d. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat  om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en

e. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door  of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van  de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en

f. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en  naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Bezoeker  zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan  alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening  anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde  door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen)  gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.4 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Organisator, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples,  flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

8.5 Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om  de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het  kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste  verzoek van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel,  politie en/of ander bevoegd gezag:

a. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de  toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op  het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of

b. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot  het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het  Evenement en de Evenementenlocatie; en/of

c. een detectiepoort te passeren; en/of

d. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatieals  ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.

De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het  Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op  restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.

8.6 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen  op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of  veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.7 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met  lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of  (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben  op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan  de politie.

8.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze  dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan  gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van  Organisator en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder  andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de  Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de  Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatieis  de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.9 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van  Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd  gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen  van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag,  calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende  kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

8.10 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheid)voorschriften te  houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden  ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding  van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of  administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.11 Medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie  en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8  te allen tijde verzoeken om mee te komen, verzocht worden een afschrift van zijn geldig  legitimatiebewijs af te geven en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden.  De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan  zo'n verzoek. Organisator zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg  met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere  Evenementen van Organisator opgelegd zal krijgen.

8.12 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de  Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door  de Bezoeker niet worden ingeruild. Organisator zal tijdens en na afloop van het Evenement  nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet

mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is  Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.

Artikel 9 Overmacht

Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van  overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede  verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle  overige van de wil van Organisator onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft  Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te  annuleren.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens

10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Organisator kunnen (persoons)gegevens van de  Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de  Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door Organisator verwerkt.

10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid  van Organisator van toepassing dat te raadplegen is op de Website. Organisator gaat zorgvuldig  met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet  Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving..  

10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met Organisator geeft de Bezoeker uitdrukkelijk  toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van  Organisator.

10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s,  kan Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie  en justitie, afstaan.

Artikel 11 Klachten

Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het  verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te  maken. Organisator tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een  minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht  de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de  dienstverlening van Organisator, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e

mail te sturen naar info@noartmusic.com Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum  van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Organisator te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op de Overeenkomst, de Bezoekersvoorwaarden en alle rechtsverhoudingen die hieruit  voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Organisator ontstaan naar  aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering  daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden-Nederland.  Geschillen tussen Organisator en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van  deze Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting  Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online  Dispute Resolution (ODR) platform (.https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution

odr).

12.3 Indien de Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt,  is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aanvullende voorwaarden  

Artikel 13 (Aan)betaling

In het geval een aanbetaling is vereist, ontvangt de Bezoeker die het Ticket heeft aangeschaft en de  aanbetaling heeft voldaan, zo spoedig mogelijk de informatie met betrekkingtot de termijn waarbinnen  de Toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. Organisator stuurt de Bezoeker hiervoor een e-mail op  het bij haar bekende e-mailadres. Indien de Bezoeker niet binnen de door Organisator vermelde termijn  (minimaal 7 dagen) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de Bezoeker van  rechtswege in verzuim. Indien de Bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan Organisator  heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag.

Artikel 14 Annuleren Evenement door Organisator

In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op  grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan  Organisator op ieder moment het Evenement annuleren. Indien het Evenement wordt geannuleerd  heeft de Bezoeker die het Toegangsbewijs heeft aangeschaft en de Toegangsprijs heeft betaald, recht  op teruggave van het reeds betaalde gedeelte van de Toegangsprijs. Service en/of administratiekosten  worden niet vergoed.

Artikel 15 Voorwaarden, maatregelen en/of Huisregels

15.1 In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die  (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht  gesteld, kan Organisator op ieder moment de Huisregels aanpassen en/of (nadere) voorwaarden  verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie). In het geval van  ingrijpende aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te betreden  en/of in de Huisregels, doet Organisator haar best om de Bezoeker op voorhand te informeren.

Organisator garandeert echter niet dat zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan  informeren.

15.2 Met betrekking tot deze voorwaarden, maatregelen en (aangepaste) Huisregels is artikel 8  (Huisregels Evenement) van overeenkomstige toepassing.

15.3 Indien het Evenement wordt geannuleerd en/of extra voorwaarden worden verbonden aan het  verkrijgen van toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie), doet Organisator  haar best om de Bezoeker zo spoedig mogelijk te informeren via de Website en/of Social Media.  In het geval van annulering wordt eveneens contact opgenomen met de Bezoeker via het door  hem/haar opgegeven e-mailadres.

Artikel 16 Website en Social Media

Organisator adviseert de Bezoeker de Website en Social Media van Organisator goed in de gaten te  houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement zal daarop  worden gepubliceerd.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 20-01-2021

keep me in the loop for:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.